^Back To Top
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด (International Testing Service Co.,Ltd)
foto1 foto2

Visitors Counter

106239
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
37
42
79
105730
1788
1605
106239

Your IP: 52.90.49.108
วันที่ : 2021-11-29 10:46:18

บริการด้านอื่นๆ

Fourier transform-Nuclear Magnetic Resonance spectrometer

      ใช้วิเคราะห์โครงสร้างของสารอินทรีย์ที่บริสุทธิ์ สามารถวิเคราะห์ธาตุ1H, 13C และ Multinuclei เช่น 27Al,29Si,31P วัดได้ทั้ง 1D-NMR และ 2D-NMR วิเคราะห์ได้ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ นอกจากนี้ยังใช้วิเคราะห์หาปริมาณโคโมโนเมอร์ของโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้นด้วย 13C

Electron spin resonance spectrometer

      ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์อิเล็กตรอนไร้คู่  และสารอนุมูลอิสระของกลุ่มตัวอย่างประเภท พลาสติก พอลิเมอร์ อาหาร ยา น้ำมันสารเคมี สารประกอบเชิงซ้อน สารตัวเร่งปฏิกิริยา อัญมณี สามารถ ปรับสภาวะอุณหภูมิในการวิเคราะห์ได้ ทั้งอุณหภูมิสูงและต่ำ

Transmission electron microscopes

      ใช้ศึกษาวัตถุ  สิ่งมีชีวิต หรือ ส่วนประกอบของสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กมากๆ กำลังขยายตั้งแต่ 5,000-1,500,000 เท่า  ตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์  เนื้อเยื่อพืช สัตว์  คน จุลชีพ  เช่น  ไวรัส  แบคทีเรีย เชื้อรา ผงวัสดุขนาดเล็กกว่า 0.5 ไมครอน ผง TiO2 ,Carbon, Zeolite  ผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติ น้ำยางธรรมชาติผสมพอลิเมอร์ วัสดุประเภท stainless steel  เวเฟอร์

Scanning electron microscope

      ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค  ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง เช่น โลหะ เซรามิก  พอลิเมอร์ วัสดุกึ่งตัวนำ ฟล์ม เป็นต้น และกล้องยังต่อกับอุปกรณืวิเคราะห์ธาตุ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ C ถึง U ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Scanning electron microscope

      ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค  ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่าง และมีอุปกรณ์วิเคราะห์ธาตุเหมือนกับรุ่น JSM-6400 แต่มีคุณสมบัติเหนือกว่า คือใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนตัวอย่างและมีฐานวางตัวอย่างขนาดใหญ่ สามารถใส่ตัวอย่างวิเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ถึง 5 ซม.

Scanning electron microscope

      ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค โดยเฉพาะตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น เนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต แบคทีเรีย รา สาหร่าย เป็นต้น และยังมีโหมดระบบสุญญากาศต่ำที่ใช้ศึกษาตัวอย่างได้โดยไม่ต้องฉาบผิว

Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

      ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่างทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ  สามารถวิเคราะห์ธาตุได้ ตั้งแต่ธาตุ  F จนถึงธาตุ U ในระดับ 0.01-100%

 

Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer

      ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบทางเคมีของตัวอย่าง ทั้งในเชิงคุณภาพ  และเชิงปริมาณ  สามารถวิเคราะห์ธาตุ ได้ตั้งแต่ธาตุ Na จนถึงธาตุ U ในระดับ 0.01-100%

 

Atomic absorption spectrophotometer

      ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุต่างๆ  เชิงปริมาณในตัวอย่างที่เตรียมเป็นสารละลาย ในระดับความเข้มข้นในช่วงส่วนในล้านส่วน(ppm)ธาตุที่สามารถวิเคราะห์ได้  เช่น Ag Al Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Hg K Mg Mn Mo Na Ni Pb Sb Se Si Sn Sr V Zn 

 

Elemental Analyzer

     ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุ C H N S และ O ในตัวอย่างสารอินทรีย์ทุกชนิดในระดับปริมาณที่เกินกว่า 0.4 % ขึ้นไป

 

Fourier Transform Raman Spectrophotometer

      - วิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ ในสภาพของแข็ง และของเหลว โดยไม่ทำลายตัวอย่าง

      - ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารตัวอย่าง

      - ตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น คาร์บอนนาโนทิวป์ พอลิเมอร์ สารละลาย สารประกอบอนินทรีย์ เป็นต้น

 

Fourier Transform Infrared Spectrometer

      - สามารถวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชั่นของสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์ ในสภาพของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยไม่ทำลายตัวอย่าง

      - ใช้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารตัวอย่าง และวิเคระห์เชิงปริมาณของตัวอย่างของเหลว

      - ตัวอย่างที่สามารถวิเคราะห์ได้ เช่น สารสกัดจากธรรมชาติ วัตถุดิบในการผลิต ยา พอลิเมอร์ ยาง น้ำมัน เป็นต้น

 

GC -7AG & GC 2010

      ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในกลุ่มของสารอินทรีย์ เช่น องค์ประกอบของสารเคมีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ยา สารฆ่าแมลงและกำจัดศัตรูพืช  อาหาร เครื่องสำอาง สารทางชีววิทยาและทางการแพทย์ 

 

High Performance Liquid Chromatograph

      ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณสารเคมีในกลุ่มของสารอินทรีย์ เช่น องค์ประกอบของสารเคมีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ยา สารฆ่าแมลง วิตามิน สารในอาหาร เครื่องสำอาง สารทางชีววิทยาและทางการแพทย์ สารสกัดจากธรรมชาติ เป็นต้น

 

Differential scanning calorimeter

      - หาอุณหภูมิหลอมเหลวและค่าปริมาณความร้อนที่ใช้ในการหลอมเหลวของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

      - หาอุณหภูมิกลาสทรานซิชันของสารพอลิเมอร์

      - หาอุณหภูมิและค่าปริมาณความร้อนที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อน ของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

 

Simultaneous Thermal Analyzer

      - หาอุณหภูมิหลอมเหลวของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

      - หาอุณหภูมิทนความร้อนของสารพอลิเมอร์

      - หาอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาดูดหรือคายความร้อนของสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

      - หาปริมาณความชื้น สารระเหยได้ คาร์บอนและเถ้าของเชื้อเพลิงแข็ง(proximate analysis)

      - หาอุณหภูมิของการเกิดสารประกอบ

      - หาอุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น

 

Dynamic Mechanical Analyzer

      ใช้หาค่า Storage modulus, Loss modulus, tan δ ของสารพอลิเมอร์

X-Ray Diffractometer (XRD)

      - เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารูปแบบและค่าคงที่ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างเชิงผลึกของตัวอย่างทำให้ สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification) ของสารตัวอย่างได้

      - แหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์เป็นทองแดง (Cu Target) สามารถปรับค่าศักดา ไฟฟ้าได้ในช่วง 20-60 กิโลโวลท์(KV) และปรับค่ากระแสไฟฟ้าได้ในช่วง 5-50 มิลลิแอมแปร์(mA)

      - มีชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดตัวอย่างในรูปแบบต่างๆ เช่นการวัด Power X-Ray Diffraction , High Resolution X-Ray Diffraction ,Thin film ,Texture , Stress และ High Temperature เป็นต้น 

Single Crystal X-Ray Diffractometer

      เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารูปแบบโครงสร้างเชิงผลึก โครงสร้างทางเคมี และค่าคงที่ต่างๆของผลึกสาร ทำให้สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์ (Identification) ของผลึกสารตัวอย่างนั้นๆได้มีชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับการวัดตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง(50-60°C)และอุณหภูมิต่ำ (Rt-140°C)

Scanning Probe Microscope

      ใช้ศึกษาลักษณะพื้นผิวโดยใช้โพรบกวาดไปบนพื้นผิวชิ้นงานด้วยแรงสัมผัสระหว่างอะตอม(ไม่ทำลายพื้นผิว) สามารถใช้ศึกษากับวัสดุที่มีผิวเรียบได้เกือบทุกชนิดที่มีค่าความขรุขระ 0.03-500 นาโนเมตรโดยประมาณและสามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติได้

Surface Plasmon Resonance

     ใช้ศึกษาการเกิดอันตรกิริยาของสาร 2 ชนิดบนพื้นผิวว่าเป็นอย่างไร เช่น การศึกษาแอนติเจนกับแอนติบอดี เอนไซม์กับสับสเตรท ดีเอนเอกับดีเอนเอ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังใช้ศึกษางานด้านการพัฒนาหัวตรวจวัดทางชีวภาพ (biosensor)

                                                           

Spark Emission Spectrometer  ได้การรับรอง ISO/IEC :17025 Testing NO.0247 

       ใช้สำหรับวิเคราะห์หาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของธาตุ ตัวอย่างในกลุ่มโลหะผสม ประเภทเหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง

Laser Particle Size Distribution Analyzer ยี่ห้อ Malvern รุ่น Mastersizer S Long Bed

      ใช้วิเคราะห์หาขนาดของอนุภาคของสารตัวอย่าง สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งแบบแห้ง(Dry analysis) และแบบเปียก (Wet analysis) 

Surface Roughness Tester, SV 3000

      ใช้ทดสอบหาค่าความขรุขระของผิวชิ้นงาน ประเภทต่างๆ เช่น โลหะ โลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ 

Wilson B-534-T, Zewick 3212

      วัดหาค่าความแข็งของวัสดุที่เป็นโลหะ โดยใช้หัวทดสอบเป็นตัวกดบนพื้นผิว ประเภทโลหะและวัสดุเคลือบผิว โลหะและวัสดุที่ต้องการหาค่าความแข็งวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง และมีพื้นที่เรียบพอที่จะทำการวัดได้

Optical Microscope

      ใช้สำหรับศึกษาโครงสร้างทางจุลภาค  ลักษณะพื้นผิวของตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น โลหะ โลหะผสม เซรามิก

Universal Testing Machine (1 T)

      ทดสอบหาค่าแรงดึง  แรงกด  แรงดัดโค้ง สำหรับวัสดุประเภทที่มีความแข็งแรงไม่สูงมากนัก เช่น กระดาษ เส้นใย ไม้   พอลิเมอร์ต่างๆ ยาง  หรือวัสดุสังเคราะห์

Universal Testing Machine

       ทดสอบหาค่าแรงดึง แรงกด แรงดัดโค้ง สำหรับวัสดุทั่วไปโลหะและวัสดุที่ต้องการหาค่าความแข็งแรง ไม้ พอลิเมอร์ต่างๆยาง หรือวัสดุสังเคราะห์

Universal Testing Machine (200 T)

      ใช้สำหรับวัดหาค่าความแข็งแรงของวัสดุที่เป็นโลหะ โดยใช้แรงดึง และแรงกด ประเภทโลหะและวัสดุทั่วไป ที่ต้องการหาค่าความแข็งแรง

Limiting Oxygen Index test : LOI

      - ใช้สำหรับทดสอบ การเผาไหม้ของวัสดุ ประเภท โพลีเมอร์ ยาง และ ผ้า PL Thermal Science  (Stanton Redcroft)

 

 

Copyright © 2015. international testing service co. ltd Rights Reserved.


Facebook