การบริการวิเคราะห์และทดสอบในกลุ่มอุตสาหกรรม

      บริษัท สามารถให้บริการด้านการทดสอบหาสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์และมาตรฐานของสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานการทดสอบดังนี้