บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด

             (INTERNATIONAL TESTING SERVICE CO.,LTD : i-test)

                  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล
ซึ่งให้บริการ ดังนี้


      1. การบริการวิเคราะห์ และทดสอบในกลุ่มอุตสาหกรรม

            บริการวิเคราะห์ และทดสอบในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ และอิเล็คทรอนิกส์ อาทิเช่น
การวิเคราะห์ และทดสอบในหัวข้อ SOC(Substance of Environmental Concern)/ ELV

End-Of-Life
ROHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electronic and electric equipment), รวมทั้งการให้บริการวิเคราะห์ และทดสอบในกลุ่มของเล่นเด็ก, กลุ่มบรรจุภัณฑ์

                   -> Download ใบรับรองมาตรฐาน
 

      2. การบริการวิเคราะห์และทดสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม

             บริการวิเคราะห์ และทดสอบกากตะกอน คุณภาพน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสหกรรม โดยห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการขึ้นทะเบียนกรมโรงงาน เลขที่ ว.123 อีกทั้งยังให้บริการวิเคราะห์ และทดสอบคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภค, คุณภาพดิน, เป็นต้น


                   -> Download ใบรับรองมาตรฐาน
 

    3. การบริการด้านการสอบเทียบ

             บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง (Lux Meter) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO

                   -> Download ใบรับรองมาตรฐาน
 

    4. การให้บริการรับรองมาตรฐาน

                ให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบการจัดการ ผลิตภัณฑ์ ต่างๆ