การสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration)

บริษัท สามารถให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง (Lux Meter)
เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในสภาวะแวดล้อมทางด้านแสง
ในพื้นที่การปฏิบัติงาน 
Download PDF

             การสอบเทียบเครื่องมือวัดแสง สามารถสอบเทียบเครื่องมือวัดความสว่างแสง (Lux Meter)
ค่าความสว่างแสงที่ถูกต้องได้ตั้งแต่ 0 ลักซ์ ถึง 5000 ลักซ์ (0 ~ 5000 lx) ครอบคลุมการใช้งานในการวัดค่าความสว่างแสงตามพื้นที่ต่างๆ ตามมาตรฐานสากล International Commission on Illuminanation (CIE) ซึ่งเครื่องมือวัดความสว่างแสงที่ได้รับการสอบเทียบค่าที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดคำนวณการออกแบบระบบไฟฟ้าที่ถูกต้อง ช่วยลดการสูญเสียพลังงาน ต้นทุนค่าไฟฟ้า อีกทั้งยังช่วยการประหยัดพลังงานอีกด้วย


           การสอบเทียบเครื่องมือวัดเสียง สามารถวัดเสียงได้ตามการกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวัดเสียงตามเครื่องวัดระดับเสียงตามมาตรฐานของ คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International Electrotechnical Commission, IEC)