เกี่ยวกับเรา

ใบรับรองคุณภาพ

-  ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005 )

-  ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบ (ISO/IEC 17025:2005 )

-  ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ดาวโหลดแบบฟอร์ม

-   แบบฟอร์มคำร้องขอสอบเทียบเครื่องวัดแสง

-   แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบกากอุตสาหกรรม

-   แบบฟอร์มคำร้องขอทดสอบผลิตภัณฑ   

-   แบบฟอร์มใบประเมิณความพึงพอใจการทดสอบ

-   แบบฟอร์มใบประเมิณความพึงพอใจการสอบเทียบ